قرارات بهدم 5عقارات للخطوره الداهمه بمنتزه اول 27/2/2024